Algemene Verkoopsvoorwaarden Tamar Luxury

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN TAMAR LUXURY

Art.1: Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld, vallen alle transacties met Tamar Luxury, eenmanszaak ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen met Ondernemingsnummer BE0687.609.442, gevestigd te Antwerpen, vanaf nu Tamar Luxury, uitsluitend onder deze Algemene Verkoopvoorwaarden, waarmee de koper onherroepelijk instemt.

Art.2: Geen enkele verplichting is bindend voor Tamar Luxury, tenzij deze verplichting voortvloeit uit een door Tamar Luxury opgesteld document of document ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger van Tamar Luxury. Alleen schriftelijke bepalingen en voorwaarden zijn bindend voor Tamar Luxury, tenzij anders overeengekomen. Bestellingen op basis van dagelijkse prijslijsten of andere vergelijkbare transacties vallen eveneens onder deze Algemene Verkoopvoorwaarden. Aanvullingen op een contract zijn alleen geldig indien schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend.

Art.3: Contracten worden geacht onherroepelijk goedgekeurd te zijn indien de uitvoering wordt gestart.

Art.4: Elke verstrekte leveringsdatum, zelfs indien uitdrukkelijk vermeld, wordt in elk geval geacht alleen indicatief te zijn. De op het aan het transportbedrijf verstrekte document vermelde datum wordt beschouwd als de verzenddatum. Als de Koper verantwoordelijk is voor de organisatie van het transport, gaat de Koper ermee akkoord de goederen af te halen op de leveringsdatum, welke niet later dan achtenveertig uur van te voren aan Tamar Luxury bekend is gemaakt, of bij afwezigheid van een dergelijke kennisgeving, op de laatste werkdag van de afgesproken leveringsperiode. Indien Tamar Luxury verantwoordelijk is voor de organisatie van het transport, informeert Tamar Luxury de Koper over de geplande verzenddatum van het transport. Alle hoe dan ook optredende transportkosten, komen ten laste van de Koper.

Art.5: Alle verschuldigde rechten, heffingen en/of belastingen voortvloeiend uit de uitvoering van het contract en voorafgaand aan de volledige uitvoering daarvan en/of eventuele verhogingen van verschuldigde rechten, heffingen en/of belastingen in verband met de uitvoering van het contract, komen ten laste van de Koper.

Art.6: Alle facturen moeten netto contant worden voldaan op de exacte, op de factuur vermelde, betaaldatum en volgens één van de op de factuur aangegeven of overeengekomen betalingsprocedures. Het enkele feit van niet-betalen, zelfs gedeeltelijk, op de uiterste betaaldatum, wordt beschouwd als in gebreke blijven, zonder kennisgeving aan de Koper. In geval van niet-betalen op de uiterste betaaldatum, wordt het factuurbedrag automatisch van rechtswege en zonder kennisgeving verhoogd, als compensatie van schade, verliezen en relevante incassokosten, met een percentage van 10% van het totale factuurbedrag, zonder afbreuk te doen aan het recht van Tamar Luxury om aanvullende, door de te late betaling veroorzaakte schade, verliezen, intresten of relevante incassokosten aan te tonen.

Bovendien wordt over de te laat betaalde bedragen automatisch van rechtswege en zonder kennisgeving een rente in rekening gebracht vanaf de uiterste betaaldatum en wel ter hoogte van het wettelijke rentepercentage van de Europese Centrale Bank verhoogd met 7% en afgerond op het hogere halve percentage over alle onbetaalde bedragen, tot aan de volledige betaling.

In geval van ingebreke blijven van de Koper, heeft Tamar Luxury het recht om alle verdere en nog niet volledig afgehandelde leveringen op te schorten, zonder voorafgaande kennisgeving aan de Koper of betaling van een hiermee verband houdende compensatie. Tevens worden alle op dat ogenblik nog niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar.

Tamar Luxury kan de leveringen ook opschorten indien zij een serieuze aanwijzing heeft voor insolventie, dreiging van faillissement, surseance van betaling of andere vergelijkbare omstandigheden die de Koper ervan kunnen weerhouden om aan zijn verplichtingen te voldoen, of een ongewoon afnamepatroon bij de koper ontdekt of anderszins redelijke gronden heeft om te twijfelen aan de betalingscapaciteiten van de Koper.

In elk van de bovengenoemde gevallen, heeft Tamar Luxury eveneens het recht om onmiddellijke betaling te eisen van de reeds in rekening gebrachte leveringen, ongeacht de uiterste betaaldatum.

Niettegenstaande het recht om andere contractuele sancties toe te passen, heeft Tamar Luxury het recht om het contract tussen de partijen (evenals de andere eventueel bestaande contracten) met onmiddellijke ingang per aangetekend schrijven te beëindigen, in geval van:
– niet tijdige betaling van de producten door de Koper als deze situatie niet binnen 10dagen na formele aanmaningen is opgelost;
-niet afnemen door de Koper van de contractuele hoeveelheden en bijgevolg kan Tamar Luxury alle hieruit voortvloeiende kosten in rekening brengen.
– enigerlei andere schending die niet onmiddellijk na formele aanmaningen naar behoren is opgelost, evenals enigerlei verzuim waarvoor formele aanmaningen niet hebben geresulteerd in een juiste handelswijze van de Koper;
-een gerechtvaardigd verlies van het vertrouwen in de Koper, zijn personeel of de betrokken vertegenwoordigers;
– ontbinding, opheffing, faillietverklaring of insolventie van de Koper, evenals enigerlei serieuze aanwijzing voor dringende insolventie, betalingssurseance of vergelijkbare omstandigheden die de Koper verhinderen zijn verplichtingen na te komen;
– een wijziging of aangekondigde wijziging van het eigendom van of de controle over de aandelen van de Koper of zijn onderneming.

Art.7: Alle facturen zijn verschuldigd aan Tamar Luxury.
De toestemming voor een betaling aan een op de factuur vermelde plaatsvervanger betekent geen wijziging van deze directe debet-overeenkomst, tenzij andere betalingsvoorwaarden uitdrukkelijk zijn vermeld.
Dit geldt eveneens voor per kredietbrief, wisselbrief of bankwissel verrichte betalingen.

Art.8: Voor transacties in EUR: Om twijfel te voorkomen, zijn alle in dit verkoopcontract genoemde bedragen in EUR volledig verschuldigd in EUR, ongeacht een mogelijke omrekening in een andere officiële munteenheid in het rechtsgebied van de Koper.

Art.9: In geval van een bestelde hoeveelheid op grond van twee of meer contracten, worden de hoeveelheden afgenomen op basis van first-in-first-out, tenzij  anders schriftelijk aangegeven.
Als een bestelling wordt gedaan na de einddatum van het contract, behoudt Tamar Luxury zich het recht voor om de betreffende prijs te verhogen met het bedrag van alle door Tamar Luxury gedragen kosten van de opslag. Als een bestelling het in het contract genoemde volume overschrijdt, behoudt Tamar Luxury zich het recht voor om het in het contract vermelde volume te verhogen op basis van de op de dag van de bestelling geldende tarieven, dan wel een nieuw contract uit te voeren op basis van de op de dag van de bestelling geldende tarieven, dan wel een nieuw contract uit te voeren op basis van de op de besteldag geldende tarieven.
Indien de betaling na de uiterste betaaldatum uitblijft, heeft Tamar Luxury het recht om, 14dagen na een schriftelijke kennisgeving, de tenuitvoerlegging van het niet-uitgevoerde deel van het contract te vragen, verhoogd met 1% per aangevangen maand, zonder afbreuk te doen aan het recht om aanvullende schadevergoeding te eisen indien deze aanvullende schade wordt aangetoond, of het contract te beëindigen, waarbij de schade voor rekening is van de in gebreke gebleven Koper.

Art.10: Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van de door Tamar Luxury geleverde goederen blijft bij Tamar Luxury tot de volledige en uiteindelijke betaling is verricht van alle betreffende facturen, inclusief rente en kosten. Voordat het eigendom in handen is van de Koper, mag deze niet anders over de goederen beschikken en ze niet anders gebruiken dan in het kader van de normale bedrijfsvoering, noch aan een derde enig ander recht op deze goederen toezeggen of verlenen.
Tamar Luxury kan alle goederen terugnemen waarvoor de factuur niet is voldaan op de uiterste betaaldatum zoals vermeld op de betreffende factuur.
De Koper zal de geleverde producten waarvan het eigendom nog niet is overgedragen met de vereiste zorg behandelen en ze identificeerbaar houden als eigendom van Tamar Luxury. De Koper verzekert tegen brand, water en andere schade, diefstal en vandalisme of andere vernietiging en verleent alle claims op grond van deze polis aan Tamar Luxury als aanvullende garantie voor de uitvoering van zijn verplichtingen.

Art.11: Tenzij anders bepaald, worden de goederen verzonden voor risico van de Koper.

Art.12: In het algemeen zijn de Kopers verantwoordelijk voor het controleren van de staat van de goederen, hun conformiteit met de gegevens op de verzendlijst en de orderbevestiging, alsmede voor het controleren van de goederen op klaarblijkelijke gebreken. Deze controle moet met de grootste zorg worden verricht bij de ontvangst van de goederen.
Aangezien de transportbedrijven als enige aansprakelijk zijn voor beschadiging, verlies e.d. van de goederen tijdens het transport, zijn de ontvangers verantwoordelijk voor de uitoefening van hun rechten ten opzichte van de transportbedrijven en deze transportbedrijven, kunnen geen beroep doen op een ontoereikende verpakking aangezien het transportbedrijf verplicht is voor de verzending de verpakking te controleren en goed te keuren.
Claims van de Koper betreffende de kwaliteit van de goederen moeten binnen drie (3) dagen na de ontvangst van deze goederen aan Tamar Luxury worden gezonden per fax of per aangetekende brief met ontvangstbevestiging.

ZICHTBARE GEBREKEN: De Koper zal de goederen inspecteren voorafgaand aan enigerlei gebruik of wederverkoop. In geval van enigerlei gebrek, zal de Koper alle voorlopige maatregelen treffen in het belang van de partijen. In geval van een gezamenlijk door de partijen erkende en binnen drie dagen gemelde non-comformiteit, is de garantie beperkt tot de vervanging van de geleverde goederen.

De Koper is verantwoordelijk voor de controle en aanvaarding van de geleverde producten. Eventuele gebreken moeten binnen drie dagen na de constatering per aangetekende brief met ontvangstbevestiging worden gemeld aan Tamar Luxury en gezamenlijk worden bevestigd door afgevaardigden van Tamar Luxury en de Koper.

Art.13: Overmacht in de zin van dit artikel verwijst naar elk evenement buiten de invloedssfeer van een partij dat de uitoefening van het contract volledig of gedeeltelijk verhindert of serieus belemmert. Overmacht omvat elk geval van brand, extreme weersomstandigheden, industriële geschillen, staking, lock-out, onderbreking van de bevoorrading van grondstoffen en hulpmaterialen of de aanvoer van elektriciteit of gas, sabotage, regeringsmaatregelen (inclusief import- en exportbepalingen) of transportbelemmeringen. De levering en andere verplichtingen van een partij worden opgeschort voor de duur van het geval van Overmacht. Als het geval van Overmacht deze partij meer dan zes maanden verhindert zijn verplichtingen uit te voeren, kan de andere partij het nog niet uitgevoerde deel van het contract beëindigen en is schadevergoeding verschuldigd aan de andere partij.

Art.14: Op alle verkoopcontracten van Tamar Luxury is de Belgische wet van toepassing.

Art. 15: Alle geschillen betreffende de verkoop van producten van Tamar Luxury zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank van Antwerpen in België.

0

Je winkelwagen